முகப்பு - வலைப்பதிவு -   தொடர்புக்கு

உங்களுக்குத் தெரிந்த தட்டச்சு முறையைப் பயன்படுத்தி தட்டச்சு செய்யவும். உதவிக்கு பக்கத்தின் இறுதிப் பகுதிக்குச் செல்லவும்.

தெரிவு செய்க:  தமிழ்-ஆங்கிலம்  தமிழ் தட்டச்சு   (F12 - English)

                                   

உதவி

இந்த தமிழ் எழுதியை உபயோகப் படுத்த பயனாளர் தமிழ் தட்டச்சு முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சாதாரணமாக ஆங்கில தட்டச்சு முறை தெரிந்திருந்தாலே போதும். உதாரணமாக ஆங்கிலத்தில் 'anbu' என்று தட்டச்சு செய்தால் இந்தத் தமிழ் எழுதி அதை 'அன்பு' என்று மாற்றித்தறும்.  பொதுவாக ஆங்கில தட்டச்சு முறை மட்டும் தெரிந்தவர்கள் 'தமிழ்-ஆங்கிலம்' முறையையும் 'தமிழ் தட்டச்சு' முறையையும் தெரிவு செய்து பயன்படுத்தவும்.

சில உதாரணங்கள்:

  • இடையில் ஆங்கில எழுத்துக்களை வரவழைக்க F12 -ஐ அழுத்தவும். மீண்டும் F12 - ஐ அழுத்தும் போது பழைய முறையப் பெறலாம்.
  • அன்பு - anbu,    அப்பா - appaa,   தமிழ் - thamiz,   அழகு - azaku

ழ - za

ஞ - nja  

ந - wa  

ங் - ng

ஞ் - nj

ந் - w

யூ - yU

கூ - kU

கே - kE

கெ - ke

 ண் - N

ன் - n

நன்றி: தகடூர் எழுதி

 


 

 

அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது - தமிழ் எழுதி - 2007